Generalforsamling

Generalforsamling Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub.

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Udpegning af referent og stemmetæller.
  3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
  4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Erna Jensen.                                         Valg af 2 suppleanter Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen er på valg
  7. Valg af revisorsuppleant.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt.

Branderup, den 15. januar 2020

P.b.v.

Erna Jensen